הוספת כתבות מבוססות מיקום

יש להזין קישור לכתבה יחד עם פרטים בסיסיים וקואורדינטות